Home | Contact |Programma

sp.a en Groen! gaan in Laakdal samen naar de kiezer met een progressief, sociaal en ecologisch project. Met dit nieuwe project voor Laakdal geven we progressieve en duurzame antwoorden op de uitdagingen waar onze gemeente voor staat. We willen van Laakdal een duurzame gemeente van de toekomst maken. Door onze krachten te bundelen samen met onafhankelijken en nieuwe mensen kunnen we van Laakdal een progressieve gemeente maken. We zijn er zeker van dat een meerderheid van de Laakdallers mee wil denken over ons progressief project voor de gemeente van de toekomst. Samen vergroten we de kansen om dit project volledig te realiseren. De kartelnaam belichaamt de samenwerking en wordt eenvoudig samen. We zijn ervan overtuigd dat samenwerken werkt.


1. Laakdal, samen een gemeente voor de toekomst.
Laakdal een fusiegemeente van Eindhout , Groot Vorst, Klein Vorst, Veerle en Veerle Heide dat samen moet werken aan de toekomst. Hiervoor moeten we open en breeddenkend verder durven kijken dan de klassieke oplossing. We mogen geen angst hebben voor de toekomst. We moeten de durf hebben om te vernieuwen en tegen de stroom in te varen als we denken dat het de juiste richting is. Echt werk maken van een administratief centrum en een bibliotheek van de 21ste eeuw. Verderwerken zoals we de voorbije jaren gewerkt hebben rond duurzame energie en een verkeersveiligere mobiliteit.

2. Uitdagingen
De wereld en dus bij uitstek ook de gemeenten zijn de laatste jaren sterk veranderd. De globalisering, de sterke vermarkting van de samenleving, de klimaatverandering plaatsen de gemeenten voor nieuwe problemen en uitdagingen. Gezinnen met jonge kinderen moeten kansen krijgen om in Laakdal te blijven wonen. Het terugdringen van het energiegebruik en de omschakeling naar herbruikbare energie zullen blijvende en forse investeringen vergen. De snel gegroeide mobiliteit vergt nieuwe oplossingen waarin de auto wijkt voor meer duurzame verkeersvormen.

Dit alles leidt tot een nog sterkere tweedeling in de samenleving, een grote druk op de gezinnen en op de aanwezige voorzieningen. Het maakt er de taak van elk bestuur niet eenvoudiger op.  Het is in die context niet altijd eenvoudig om gelijke kansen op het vlak van onderwijs, werk en wonen voor iedereen te blijven garanderen en om de ecologische ombouw van de gemeente en zijn omgeving te realiseren.

Die nieuwe uitdagingen voor een gemeente als Laakdal is samen werken aan een gastvrij, leefbaar en aantrekkelijke gemeente voor iedereen.

Krachten bundelen en samen ambitieuze beleidslijnen uitzetten, zijn dan ook een must.
Alleen een links en sociaal-ecologisch project biedt daarbij een duidelijk alternatief voor de onverdraagzaamheid, voor de ieder-voor-zich-mentaliteit, voor de rechtse wind die door de samenleving waait.

We moeten de uitdagingen niet met angst tegemoet gaan. Het zijn de progressieve initiatieven die de gemeente gastvrij, leefbaar en aantrekkelijk maken en die van Laakdal een voorbeeld kunnen maken in de omvorming naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving.


3. Gedurfd en toekomstgericht project
sp.a en Groen! zullen onderstaande tekst in de komende maanden samen verder uitwerken tot een concreet programma. Ze zullen daarbij in dialoog gaan met alle Laakdallers die mee willen denken en bouwen aan dit project van de ‘gemeente van de toekomst’.
Daarbij zullen de sp.a en Groen! gaan voor een project op maat van elke straat. In Laakdal moet het voor iedereen aangenaam leven, wonen zijn.  

Twee hoofdopdrachten staan daarbij centraal in het streven om iedereen in Laakdal een aangenaam leven, wonen en werken aan te bieden:
gelijke kansen voor alle inwoners tot onderwijs, werk, wonen, cultuur, ontspanning en zelfontplooiing, gezondheidszorg en sociale voorzieningen op maat van Laakdal,
de opbouw van een sociale ecogemeente op mensenmaat waarbij het bestuur en alle bevolkingsgroepen mee de overstap kunnen maken naar duurzame leefpatronen met een lage ecologische voetafdruk.
Beide opdrachten richten zich tot alle Laakdallers ongeacht wat hun geslacht, seksuele voorkeur, religieuze of filosofische overtuiging, afkomst, intellectuele of fysieke capaciteiten ook moge zijn.

Hiervoor willen sp.a en Groen! samen breed en prioritair investeren in:
een toereikend en divers woningaanbod: ook wie het niet breed heeft, moet in Laakdal kunnen blijven wonen door een actief beleid naar sociale bouwkavels en sociale woningen en moet leegstand bestreden worden;
een nieuwe mobiliteit: veilig met de fiets naar school, werk, winkel en ontspanning,
scholen en kinderopvang zodat gezinnen met jonge kinderen steeds plaats hebben in de buitenschoolse kinderopvang;
een groene gemeente, Laakdal is een groene gemeente en dat willen we zo ook houden;
het versneld terugdringen van de ecologische voetafdruk van de gemeente en de gezinnen;
een lokale economie die voor meer en volwaardig werk moet zorgen voor zoveel mogelijk Laakdallers;
een lokaal tewerkstellingsbeleid, een gemeentelijke cel die op zoek gaat naar duurzame jobs.
participatie van onderuit zodat ook elke Laakdaller kan meedenken aan de verdere ontwikkeling en ombouw van elk deeldorp en gemeente.

4. Concrete aandachtspunten

A. Gemeente op mensenmaat

Laakdal is een gemeente op mensenmaat en om dat zo te houden dringen zich duidelijke keuzes op.

1.Die mensenmaat houdt in dat we bij dorpsvernieuwing en -ontwikkeling vertrekken vanuit de schaalgrootte die Laakdal typeert. Projecten worden ontwikkeld op basis van de noden van de Laakdallers en de noden van de dorpen.

2.Op mensenmaat wil ook zeggen dat we onvoorwaardelijk gaan voor een voetgangers– en fietsvriendelijke gemeente. Hierbij kiezen we resoluut voor de zachte weggebruiker en voor de versnelde uitbouw van een veilige fietsinfrastructuur binnen alle deelgemeenten.
Daarnaast zetten we sterk in op groene ruimten. Natuur, bossen en groengebieden zijn essentieel voor de leefbaarheid. Dat betekent dat natuurgebieden en groenelementen bewaard en verder ontwikkeld worden. In de dorpskommen en woonwijken de groene ruimte behouden of bijkomend ontwikkelen.

3.Ook het welbehagen van de Laakdaller is cruciaal. In Laakdal is geen uitgebreid cultuuraanbod, daarom moeten we dit verder uitdiepen in de eerste plaats door in te zetten op een cultuurbeleid van onderuit door het ondersteunen van het actieve verenigingsleven. Ook de feestcultuur, die in Laakdal aanwezig is, verdient verdere ondersteuning. De gemeente moet vooral nieuwe initiatieven kansen geven en goede bestaande initiatieven ondersteunen.

Daarnaast moeten kinderen en jongeren overal thuis zijn in onze gemeente. Het jeugdbeleid moet verder werken om kinderen en jongeren bij elkaar te brengen elk in hun leeftijdscategorie.

Gezondheid is voor ons belangrijk: we zetten Laakdallers aan om te sporten via ‘sport voor allen’ en door de voorwaarden te scheppen om in de dorpen aan sport te kunnen doen. Aandacht voor sport om mensen goesting te doen krijgen in sport, blijft belangrijk.

Financieel moet de gemeente bestuurd worden als een goede huisvader. Een gezond financieel beleid zijn de fundamenten van een goed bestuur. Het gemeentelijk budget is de leidraad van het gemeentebestuur, werken en initiatieven die in het budget zijn opgenomen moeten maximaal gerealiseerd worden zodat budget en rekening nauw bij elkaar aansluiten.

Alle vormen van overlast en onveiligheid hypothekeren elk welbehagen. Ter voorkoming zetten sp.a en Groen! in op preventie en sensibilisering. Hiervoor worden genoeg mensen en middelen voorzien, wordt de functie van de wijkpolitie verder geherwaardeerd en krijgen de wijkagenten een sleutelfunctie binnen het sociale weefsel van de wijk. We aarzelen niet om op te treden waar nodig: veiligheid is een recht en waar dat recht in verdrukking komt, moet de overheid ingrijpen. Een BIN is één zaak een goede sociale controle van de buren is de beste garantie op een veilige buurt. Wijkwerking stimuleren en verstevigen van het sociaal weefsel opdat buren regelmatig bij elkaar komen maakt wonen in de buurt aangenamer

B. Blijven investeren in sociale vooruitgang

De gemeente groeit. Het is belangrijk er over te waken dat ze aantrekkelijk blijft voor iedereen: jong en oud, hier geboren of ingeweken. We voeren een permanente strijd tegen de dualisering, waarbij elke arme Laakdaller het perspectief op sociale vooruitgang moet krijgen.
Maar kansen op emancipatie en sociaal opklimmen moet op alle vlakken voorhanden zijn: wonen, werk, gezondheid, cultuur en sport. De strijd tegen armoede en uitsluiting wordt een prioritair aandachtspunt in elk beleidsdomein.

Gemeente zorgt voor een tewerkstellingsbeleid dat kansen schept en creëert ook voor mensen die niet in het gewone arbeidscircuit terecht kunnen.

Het OCMW blijft de hefboom bij uitstek voor de bestrijding van de armoede. Om tot een betere afstemming te komen, wordt het gemeentelijk beleid inzake welzijn en het OCMW-voorzitterschap samengebracht in één schepenambt. Er moet gestreefd worden naar een maximale synergie tussen gemeente en OCMW (ICT, HR,…) een werkgroep moet hieromtrent voorstellen formuleren.
 
C. Werken aan duurzame leef- en productiewijzen

Laakdal ontwikkelt zich binnen de ecologische grenzen en solidair met de wereld en de toekomstige generaties. Elk overheidsingrijpen en overheidssteun is er mee op gericht om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Vanuit een ambitieus klimaatbeleid zetten we onder meer in op klimaatneutraliteit bij gemeentelijke gebouwen en bij projecten van dorpsontwikkeling.
De inzet is ook elke Laakdaller te laten wonen in een kwaliteitsvolle, energiezuinige woning.
De mogelijkheid moet onderzocht worden dat Laakdallers in coöperatieve initiatieven kan stappen rond groene energie zoals windmolens, WKK’s, of andere nieuwe technologieën die ontwikkelt worden rond duurzame, groene energie.
En ook wat tewerkstelling betreft, gaat de toekomst voor: Laakdal kiest voor een duurzame economie. Bij het ondernemings(vestigings)beleid streven we naar gesloten grondstoffenkringlopen, en zijn duurzame mobiliteit en intensief ruimtegebruik uitgangspunten. We vervlechten de sociale economie waar mogelijk met andere economische activiteiten. Extra aandacht gaat naar projecten van groene economie en hernieuwbare energie. Nieuwe niet-duurzame economische ontwikkelingen worden vermeden, de bestaande worden zoveel als mogelijk omgebouwd of vervangen op basis van de best beschikbare technologieën.
Bij nieuwe investeringen is duurzaamheid, tewerkstelling en toegevoegde waarde de norm.

Laakdallers hebben recht op een goede dienstverlening. We gaan voor maximale administratieve vereenvoudiging. De dienstverlening van de gemeente moet uiteraard zo efficiënt mogelijk en tegen de laagst mogelijke kostprijs voor de gebruiker. Centraal daarbij staan kwaliteit en toegankelijkheid. Logistieke ondersteuning van verenigingen en initiatieven moeten zo laagdrempelig mogelijk.

D. Elke Laakdaller telt

Samen voor Laakdal is een project, voor gewone mensen zoals u en ik, waaraan elke mening telt, elke stem een bijdrage kan leveren. Er komt ruimte voor participatie van onderuit, van bij de aanvang van elk deelproject. Dorpsontwikkelingsplannen zoals Capellebeemden, Vinea site worden met de buurt opgesteld. Op elk niveau (buurt, wijk,) ondersteunen initiatieven het debat. We experimenteren met nieuwe vormen van dialoog en inspraak. Speciale aandacht wordt besteed aan het betrekken van moeilijk te bereiken doelgroepen bij het participatieproces.

 “samen wil een brede partij zijn waar iedereen zich thuis voelt”


Het programma in pdf-formaat

Dit najaar werken we een concreet programma uit, gebaseerd op deze hoofdopdrachten.
Heb je zin om mee te werken aan de uitwerking van dit programma? Heb je concrete ideeën of voorstellen?
Neem dan contact met ons op via samenvoorlaakdal@skynet.be